ONEDDL השבית את פעילותו

עוד אתר הורדות (מהגדולים שקיימים) השבית את פעילותו. לדברי מפעיל האתר, האתר תמיד פעל באזור “האפור” של החוק, אבל כעת האפר הפך לשחור ולבן – ולא לטובת המשך פעילות האתר. לפיכך, ומכיוון שהאתר פעל במסגרת החוק, האתר נסגר. ובמשפט הבא, חותם בעלי האתר את מכתב הפרידה:

“So dies yet another great website, long live the OneDDL spirit!”

דברי הפרידה של מפעיל האתר